Gina Armengol guanya el III Premi CEPAC amb una proposta de pla de comunicació

Gina Armengol i Vilella, estudiant de Comunicació Audiovisual i Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat guardonada amb el III Premi CEPAC, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells ha impulsat amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells. El treball guanyador porta per títol Pla de comunicació per als Castellers de Sabadell. Una mirada creativa al món casteller.

El Jurat considera que es tracta d’un bon treball acadèmic, ben estructurat, que analitza i descriu la situació comunicativa interna i externa dels Castellers de Sabadell, n’analitza les fortaleses i debilitats i fa propostes sobre la captació i manteniment dels castellers, el foment de les bones pràctiques i elabora un manual d’imatge per a la colla. També aporta idees que poden servir de pauta per als projectes d’altres colles.

L’accèssit, per un glossari de termes castellers en anglès

El Jurat també decideix també ha decidit distingir amb un accèssit, amb una dotació de 500 euros, el treball Internacionalització del món casteller: glossari català-anglès, de Núria Lopera i Garcia, estudiant del Grau de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El Jurat ha considerat que es tracta d’un treball ben estructurat i ben elaborat, amb bones referències i que constitueix una aportació interessant a la dimensió internacional que van adquirint els castells, amb el creixent nombre de colles nascudes a l’exterior.

Les dues decisions s’han pres per unanimitat de tots els membres del Jurat, compost per Miquel Botella, com a representant del CEPAC; Jordi Crespo, com a representant de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Francesc Valls, com a personal docent de la URV; Alba Galan i Francesc Domènech, com a experts en el món casteller, i Xavier Capdevila que ha actuat com a secretari –sense vot-. El jurat també ha deixat constància d’algunes petites incorreccions en els dos treballs que no afecten la seva qualitat global però que caldria esmenar de cara a una possible publicació dels mateixos.

El lliurament dels premis es farà el dijous 5 de desembre del 2019, al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, a les 19.30 hores.

TG III premi CEPAC 2019

El 14 d’octubre s’acaba el termini per presentar-se al III Premi CEPAC per a treballs universitaris de tema casteller

Foto entrega II Premi 2018

El pròxim 14 d’octubre del 2019 s’acaba el termini de presentació de treballs per a la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i de fi de postgrau de tema casteller, organitzat i convocat pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells.

Hi poden participar aquelles persones que hagin presentat un treball d’aquestes característiques a qualsevol universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2018-2019, la qualificació del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Es concediran un premi i un accèssit, consistents en 1.000 € i 500 €, respectivament, i la publicació del treball en paper i/o format electrònic.

La primera edició del premi (2017) va ser guanyada per Pau Roig Arnaus (Universitat de Girona), amb un treball sobre la turistificació del fet casteller. L’accèssit va ser per a Belén Moreno Maurano (URV), amb un estudi, des de l’àmbit del dret, sobre els drets d’imatge dels castellers. La segona edició (2018) la va guanyar Lurdes Quintero Gallego (Fundació URV) amb el treball “Mediació castellera”, mentre que l’accèssit es va repartir entre els treballs “Adaptació del Diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil”, de Mariona Arnau Garcia (UPF), i “Avaluació del projecte Iniciació al món casteller. Les colles castelleres com a eina d’inclusió social”, de Marta Garcia Yuste (UB).

Per a més informació podeu consultar les bases del premi en aquest enllaç de la pàgina web del CEPAC.

Fotografia: Acte de lliurament del II Premi CEPAC, el 16 de novembre del 2018 a l’Ajuntament de Tarragona.

Un projecte sobre la fidelització i el compromís dels castellers guanya la primera edició de la beca convocada pel CEPAC

Lara Santana Torralba, estudiant de l’últim grau de Psicologia (menció en organitzacions) de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull i cap de l’Àrea Social de la colla castellera Capgrossos de Mataró,  ha resultat la guanyadora de la primera convocatòria de la Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller, convocada pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells, i dotada amb 4.000 euros.

El projecte guanyador té el títol de “Castells i compromís. Anàlisi dels factors de fidelització i mesura del nivell de compromís organitzacional dels castellers i castelleres” i va resultar mereixedor de la beca segons el veredicte, acordat per unanimitat, del jurat, integrat per tres investigadors coneixedors del món casteller i el president del CEPAC i reunit el 22 de maig passat a Tarragona.

A partir d’ara, Santana disposarà de divuit mesos per aplicar el pla de treball del projecte i elaborar un treball en el qual es recolliran els resultats i les conclusions de la recerca, el qual serà publicat posteriorment. El projecte guanyador se circumscriu a l’àmbit 3 de les bases de la beca: continuïtat i renovació a les colles castelleres.

A aquesta primera edició de la beca s’hi han presentat un total de sis projectes.

Bases de la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i fi de postgrau de tema casteller

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i de fi de postgrau de tema casteller. La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar l’autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.

Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller, així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic.

El premi reconeix cada any el millor TFG o TFP avaluat a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

1. Participants i característiques dels treballs de recerca
Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFP en el marc d’un grau o d’un postgrau (títol propi o títol oficial) a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2018-2019, comprenent el període entre l’1 d’octubre del 2018 i el 30 de setembre del 2019, la qualificació obtinguda del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Els treballs presentats no han d’haver estat premiats anteriorment i els drets d’autoria d’aquests no han d’haver estat cedits a tercers amb caràcter d’exclusivitat.

2. Línies de recerca
Els treballs que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar pel seu elevat valor científic i acadèmic en l’àmbit del fet casteller. A la vegada, hauran d’emmarcar-se en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.

3. Dotació econòmica
Es concediran un premi i un accèssit. El premi consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 1.000 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu. L’accèssit consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 500 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu.

4. Presentació de treballs i documentació
El treball i tota la documentació requerida en el punt 5 d’aquestes bases s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça premicepac@cepac.cat.

Només en el cas que el pes dels arxius amb el treball i la documentació excedeixi els 100MB, les persones participants podran presentar el document en format digital a la consergeria de l’edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), en els següents dies i horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases o amb la presentació de la sol·licitud i de la documentació, es contactarà amb el CEPAC a través del correu electrònic premicepac@cepac.cat.

5. Documentació
Les persones participants enviaran per correu electrònic (a/e: premicepac@cepac.cat) tota la documentació descrita a continuació per formalitzar la participació en la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i de fi de postgrau de tema casteller:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE o passaport;
b) Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la Universitat o la institució on s’hagi defensat el TFG o TFP que es presenta, on consti la qualificació;
c) Una còpia del treball en format PDF;
d) Resum en català del treball, que tindrà una extensió màxima de cinc pàgines, en què obligatòriament s’hauran d’incloure els conceptes següents: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i resultats obtinguts.
e) Una breu justificació en català, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el valor i la importància de la investigació i la seva aportació al coneixement del fet casteller.

6. Termini de presentació
Els treballs es poden presentar fins al 14 d’octubre del 2019.

7. Avaluació
En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els criteris següents:

1. Qualitat científica del treball: concreció dels objectius i adequació de la metodologia de la recerca.
2. Interès de la temàtica castellera investigada.
3. Caràcter innovador del treball.
4. Repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

8. Jurat
El Jurat estarà integrat per cinc persones:
– El president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència;
– Tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV;
– El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui;
Tindrà les funcions de secretari del Jurat el secretari de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

9. Resolució de la convocatòria
El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web del CEPAC (http://www.cepac.cat/).

Els premis es poden declarar deserts.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel Jurat del premi.

El Jurat anunciarà oportunament el dia de l’acte d’entrega de premis.

Una vegada resolta aquesta convocatòria, i en el termini de 10 dies naturals, el CEPAC destruirà els arxius presentats corresponents als treballs no premiats.

10. Obligacions dels guardonats
Els guardonats han de presentar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

– Cedeixen al CEPAC els drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat. En qualsevol cas, en la difusió del treball, el CEPAC es compromet a indicar el nom de l’autor i el de la Universitat a la qual pertany.
– Es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb l’atorgament i difusió del guardó rebut.
– Es comprometen a mencionar explícitament que han rebut el guardó del CEPAC, en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat.

Tarragona, 2019

I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, convoca la I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller per a projectes de recerca sobre temes relacionats amb el món casteller.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Àmbit d’aplicació

La beca s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a objectiu l’elaboració d’un treball sobre qualsevol dels següents temes relacionats amb el món casteller:

 • la composició social de les colles castelleres actuals: tipificació personal, socioeconòmica, cultural, política… dels castellers.
 • la viabilitat econòmica de les colles castelleres actuals: a la recerca de noves fonts de finançament, més enllà de les subvencions (estudi de casos concrets).
 • continuïtat i renovació a les colles castelleres: diagnòstic del nivell de compromís i dedicació de dirigents i castellers i estudi de casos de deserció.
 1. Quantia i termini d’elaboració

L’import total de la beca és de 4.000 €. El termini d’elaboració del treball és de 18 mesos a partir de la concessió de la beca.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals.

 1. Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d’aquesta beca les persones de qualsevol nacionalitat que presentin el projecte (i, en el seu cas, redactin el treball) en català, castellà o anglès, i poden fer-ho individualment o en equip (amb una persona responsable que caldrà indicar).

 1. Documentació necessària
 • formulari de presentació a la beca: FORMULARI PRESENTACIÓ I BECA CEPAC (escanejat).
 • DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (document escanejat).
 • currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • projecte en què s’expliqui la recerca a desenvolupar, la metodologia, les fonts d’investigació, la bibliografia a consultar, el treball de camp, el pla de treball i els resultats previstos.
 1. Projectes i termini de presentació

Els projectes i la documentació necessària s’han d’enviar a l’adreça electrònica següent:

premicepac@cepac.cat.

El termini de presentació dels projectes finalitza el 27 d’abril del 2019. No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al termini de la convocatòria.

 1. Avaluació i selecció

Els projectes seran examinats per un jurat que estarà integrat per 5 membres: el president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència; tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV; el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui. Tindrà les funcions de secretari del jurat el secretari de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

El jurat pot convocar les persones que s’hagin presentat a la beca per sol·licitar-los qualsevol aclariment.

7. Criteris de valoració

 • Interès científic del projecte presentat.
 • Metodologia de treball.
 • Currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • Grau d’interès de la proposta. 
 1. Resolució

El jurat resoldrà la concessió de la beca, tenint en compte els projectes presentats. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el 27 de maig del 2019. L’atorgament o la denegació de la beca es notificaran per escrit a la persona o persones interessades en un termini de deu dies des de la data de resolució. Els projectes no seleccionats es podran recollir en el termini d’un mes.

 1. Forma de pagament de la beca

En el moment de la concessió de la beca es farà un primer pagament del 40 % de l’import total; el 30 % es farà efectiu a la fi dels primers 12 mesos, en el moment de la presentació i aprovació per part del jurat de la beca d’un informe sobre l’evolució de la recerca, i el 30 % restant una vegada finalitzada la recerca, al final dels 18 mesos (comptadors a partir de la notificació a la persona o persones interessades).

 1. Presentació del treball

El treball s’haurà de presentar una vegada complert el termini de 18 mesos, en format paper (1 còpia) a la seu del CEPAC (Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3; 43003 Tarragona) i en suport digital (a l’adreça electrònica premicepac@cepac.cat).

 1. Renúncia

En cas que les persones beneficiàries hagin de renunciar a la beca concedida, ho hauran de comunicar per escrit al CEPAC amb un document en què faran constar els motius de la renúncia. En cas que ja s’hagi percebut una part de l’import de la beca s’haurà de reintegrar juntament amb els interessos meritats. En aquest cas, el jurat valorarà la conveniència de concedir la beca a la segona proposta més ben valorada i, si és el cas, d’adaptar els terminis previstos.

 1. Revocació

Es podrà procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 • L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el termini
 • La desviació respecte al projecte inicial presentat, prèvia audiència amb la persona o persones interessades.
 •  L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual

El CEPAC es reserva el dret de publicar íntegrament la recerca o d’arribar a un acord amb d’altres entitats per fer-ne una publicació conjunta.

Si en el termini d’un any no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà disposar lliurement de la publicació del treball, fent constar, en cada edició, una menció expressa a l’ajut concedit –a la portada o contraportada— i n’haurà de lliurar 2 exemplars al CEPAC.

Si el CEPAC es fa càrrec de la publicació, lliurarà 20 exemplars a l’autor en concepte de drets d’autor.

La presentació del projecte comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

Tarragona, 27 de febrer del 2019

 

 

 

Lurdes Quintero guanya el II Premi CEPAC amb un treball sobre mediació castellera

Lurdes Quintero Gallego, estudiant del diploma de postgrau en mediació de la Fundació URV, ha estat guardonada amb el II Premi CEPAC per a treballs de final de grau i final de postgrau de tema casteller, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells ha impulsat, per segon any consecutiu, amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells. El treball guardonat porta per títol “Mediació castellera”. Aquest primer premi està dotat amb mil euros.

L’estudi constata l’existència de conflictes a l’interior de les colles i també entre colles, en fa una classificació per a analitzar-los i, a través de casos pràctics, intenta demostrar la validesa de la mediació com a eina eficaç per a la resolució de conflictes. Igualment, apel·la la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a adoptar un protocol de mediació vàlid per a totes les agrupacions castelleres.

Pel que fa al treball guanyador, el Jurat (integrat per representants del CEPAC, la Coordinadora i professors universitaris experts en castells) ha valorat tant l’interès i la novetat del tema estudiat com la seva utilitat, alhora que n’ha valorat les qualitats acadèmiques.

Dos accèssits ‘ex aequo’

D’altra banda, en l’edició d’enguany el Jurat també ha decidit atorgar dos accèssits ex aequo als treballs  “Adaptació del Diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil”, de Mariona Arnau Garcia, i “Avaluació del projecte Iniciació al món casteller. Les colles castelleres com a eina d’inclusió social”, de Marta Garcia Yuste.

En el primer cas, es tracta d’un treball de final de grau de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra en què s’estudia l’adaptació del diccionari casteller del TERMCAT per a un públic infantil, mitjançant una selecció de termes i una nova redacció de les definicions a partir d’enquestes a infants de colles castelleres i a escolars. En el segon cas, es tracta d’un treball de final de grau dels estudis d’educació social de la Universitat de Barcelona que planteja la hipòtesi dels beneficis que pot representar per a persones amb malalties mentals la participació en una colla castellera, a través d’un cas pràctic amb la colla dels Bordegassos de Vilanova.

Quant als accèssits, el Jurat n’ha valorat la novetat i originalitat dels temes tractats, com també la seva utilitat en el món casteller i el fet d’obrir nous i interessants camps d’estudi i reflexió.

El Jurat del premi ha estat format per Xavier Brotons, president del CEPAC; Inés Solé, presidenta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; Francesc Valls i Jordi Jaria, com a docents universitaris ‘experts’ en el món casteller, i Xavier Capdevila, que ha actuat com a secretari –sense vot-.

En aquesta segona edició s’han presentat un total de sis treballs, provinents de disciplines i universitats diferents de la Xarxa Vives.

El lliurament dels premis es farà aquest divendres 16 de novembre (coincidint amb el vuitè aniversari de la inclusió els castells en la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco), al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, a partir de les 18 hores.

Presentació de l’estudi ‘Els castells des d’una perspectiva de gènere’

Ja podeu consultar la presentació de l’estudi ‘Els castells des d’una perspectiva de gènere. El paper de les dones a les estructures de poder de les colles castelleres’. Està previst que en els proper mesos es publiqui aquest estudi pioner que ha estat elaborat de manera conjunta per l’Observatori per la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili i el Cepac i que ha comptat amb l’impuls i el suport de l’Ajuntament de Tarragona.

26982500_1964269433613246_620880143_o

Foto: Laura Rodríguez  (Exposició Dones castelleres)

D’altra banda, diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò de les jornades que es van celebrar el passat dissabte a l’Antiga Audiència de Tarragona i que van comptar amb la participació de dones que han tingut responsabilitats a les seves colles: Aina Mallol, cap de colla als Xicots de Vilafranca; i Esther Oriol i Núria Benítez, ex-presidentes dels Castellers de Sants i de Sabadell, respectivament. Us en deixem alguns enllaços.

Tv3

Tac12

Presentació Estudi dones

 

Els castells des d’una perspectiva de gènere

El pròxim  dissabte 10 de març al matí, el CEPAC ha organitzat una jornada de reflexió del món casteller des d’una perspectiva de gènere. Durant la jornada que es realitzarà a l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), es presentaran els resultats de l’estudi ‘El paper de les dones a les estructures de poder de les colles castelleres’, que han dut a terme de forma conjunta el CEPAC i l’Observatori per la Igualtat de la URV, per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona.

Ja a la segona part de la jornada, es donaran a conèixer els  testimonis de tres dones que han tingut responsabilitats a les seves respectives colles: Eva Baró, cap de colla dels Castellers de Barcelona les temporades 2007 i 2008; Aina Mallol, cap de colla dels Xicots de Vilafranca entre 2012 i 2016; i Ester Oriol, presidenta dels Castellers de Sants entre 2012 i 2016.

L’entrada a la jornada és oberta i no és necessària la inscripció prèvia.Cartell dones

Bases de la convocatòria de la segona edició del premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller

premi cepac

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la segona edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller. La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar l’autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.

Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller, així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic.

El premi reconeix cada any el millor TFG o TFP avaluat a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

 

 1. Participants i característiques dels treballs de recerca

Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFP en el marc d’un grau o d’un postgrau (títol propi o títol oficial) a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2017-2018, comprenent el període entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018, la qualificació obtinguda del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Els treballs presentats no han d’haver estat premiats anteriorment i els drets d’autoria d’aquests no han d’haver estat cedits a tercers amb caràcter d’exclusivitat.

 

 1. Línies de recerca

Els treballs que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar pel seu elevat valor científic i acadèmic en l’àmbit del fet casteller. A la vegada, hauran d’emmarcar-se en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.

 

 1. Dotació econòmica

Es concediran un premi i un accèssit. El premi consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 1.000 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu. L’accèssit consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 500 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu.

 

 1. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació seguint les instruccions indicades a la pàgina web http://www.cepac.cat/ .

Tota la documentació requerida en el punt 5 d’aquestes bases s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça premicepac@cepac.cat. Es contestarà el correu amb el formulari d’inscripció, en què constarà el número de referència.

Només en el cas que el pes dels arxius amb la documentació excedeixi els 100MB, les persones participants podran presentar el document en format digital a la consergeria de l’edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), en els següents dies i horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases o amb la presentació de la sol·licitud i de la documentació, es contactarà amb el CEPAC a través del correu electrònic premicepac@cepac.cat.

 

 1. Documentació

Les persones participants presentaran tota la documentació descrita a continuació per formalitzar la participació en la segona edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller:

 1. a) Formulari d’inscripció que es troba a la pàgina web http://www.cepac.cat/ emplenat;
 2. b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE o passaport;
 3. c) Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la Universitat o la institució on s’hagi defensat el TFG o TFP que es presenta, on consti la qualificació;
 4. d) Una còpia del treball en format PDF;
 5. e) Resum en català del treball, que tindrà una extensió màxima de cinc pàgines, en què obligatòriament s’hauran d’incloure els conceptes següents: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i resultats obtinguts.
 6. f) Una breu justificació en català, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el valor i la importància de la investigació i la seva aportació al coneixement del fet casteller.

 

 1. Termini de presentació

Els treballs es poden presentar fins al 13 d’octubre del 2018.

 

 1. Avaluació

En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els criteris següents:

1 Qualitat científica del treball: concreció dels objectius i adequació de la metodologia de la recerca.

2 Interès de la temàtica castellera investigada.

3 Caràcter innovador del treball.

4 Repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

 

 1. Jurat

El Jurat estarà integrat per cinc persones:

– El president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència;

– Tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV;

– El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui;

Tindrà les funcions de secretària del Jurat la secretària de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

 

 1. Resolució de la convocatòria

El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web del CEPAC (http://www.cepac.cat/).

Els premis es poden declarar deserts.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel Jurat del premi.

El Jurat anunciarà oportunament el dia de l’acte d’entrega de premis.

Una vegada resolta aquesta convocatòria, i en el termini de 10 dies naturals, el CEPAC destruirà els arxius presentats corresponents als treballs no premiats.

 

 1. Obligacions dels guardonats

Els guardonats han de presentar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

– Cedeixen al CEPAC els drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat. En qualsevol cas, en la difusió del treball, el CEPAC es compromet a indicar el nom de l’autor i el de la Universitat a la qual pertany.

– Es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb l’atorgament i difusió del guardó rebut.

– Es comprometen a mencionar explícitament que han rebut el guardó del CEPAC, en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat.

 

 

Tarragona, 24 de gener del 2018

Pau Roig Arnaus guanya el I Premi CEPAC per a treballs de recerca universitaris de tema casteller

L’estudiant de màster de la Universitat de Girona rebrà mil euros pel treball El procés de turistificació d’un patrimoni immaterial: la tradició castellera’

Pau Roig Arnaus, estudiant del màster de Turisme Cultural de la Universitat de Girona, ha estat guardonat amb el I Premi CEPAC, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells ha impulsat amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells. El treball guardonat porta per títol El procés de turistificació d’un patrimoni immaterial: la tradició castellera’.

<a style="background-color:black;color:white;text-decoration:none;padding:4px 6px;font-family:-apple-

En el cas del primer premi, dotat amb mil euros, el Jurat ha tingut en compte la concreció, claredat i coherència del treball amb el desenvolupament dels objectius. Ha valorat molt positivament la idoneïtat del contingut, tant pel que fa a la temàtica castellera analitzada, com per la repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller. El Jurat ha posat èmfasi en el caràcter innovador del treball, per la temàtica estudiada, i en l’adequació metodològica i el disseny de la recerca.

L’accèssit, per als ‘drets d’imatge’

El Jurat també decideix també ha decidit distingir amb un accèssit, amb una dotació de 500 euros,  el treball ‘El derecho a la imagen de los castellers’, de Belén Moreno Maurano, estudiant del Grau de Dret a la Universitat Rovira i Virgili.

En aquest cas, s’ha destacat l’oportunitat i la innovació de la temàtica estudiada, així com la capacitat de l’estudiant d’anar més enllà d’un anàlisi descriptiva de la situació, per oferir-se una opinió crítica. També s’ha tingut en compte la claredat i  la coherència del treball i la repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

El jurat del premi ha estat format per Miquel Botella, com a representant del CePAC; Cristina  Cumplido, com a representant de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; Jordi Fornells i Xavier Capdevila, com a ‘experts’ en el món casteller i Raquel Sans que ha actuat com a secretària –sense vot-.

En aquesta primera edició s’han presentat un total de sis treballs provinents de disciplines i universitats diferents. El Jurat n’ha volgut destacar la gran qualitat acadèmica de tots.

El lliurament dels premis es farà aquest divendres 17 de novembre, al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, a partir de les 19 hores.

Capturadepantalla2017-11-14alas14.49.44