Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller

El Premi CEPAC es convoca per fomentar la recerca en l’àmbit casteller, i es dirigeix a treballs de fi de grau o de fi de postgrau avaluats a qualsevol universitat, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim aprovat.

Aquestes són les bases del premi:

Bases de la VIII edició del Premi CEPAC (2024)

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona/la Biennal de Castells, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la vuitena edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller. La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar l’autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.

 Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller, així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic.

 El premi reconeix cada any el millor TFG o TFP avaluat a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

1. Participants i característiques dels treballs de recerca

Podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin presentat un TFG o un TFP en el marc d’un grau o d’un postgrau (títol propi o títol oficial) a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat durant el període acadèmic 2023-2024 (període comprès entre l’1 d’octubre del 2023 i el 30 de setembre del 2024), la qualificació obtinguda del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Els treballs presentats no han d’haver estat premiats anteriorment i els drets d’autor d’aquests no han d’haver estat cedits a tercers amb caràcter d’exclusivitat

2. Línies de recerca

Els treballs que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar pel seu elevat valor científic i acadèmic en l’àmbit del fet casteller. A la vegada, hauran d’emmarcar-se en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.

3. Dotació econòmica

El premi consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 1.000 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu. L’accèssit consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 500 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu.

A criteri del jurat, es podran atorgar dos premis o dos accèssits ex aequo. En aquest cas, la retribució es repartirà a parts iguals entre els premiats, també en concepte de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat, i un diploma acreditatiu.

   1. Presentació de sol·licituds

   Les persones que hi estiguin interessades hauran d’escriure a l’adreça info@cepac.cat i enviar tota la documentació requerida en el punt 5 d’aquestes bases.

   Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases o amb la presentació de la sol·licitud i de la documentació, es contactarà amb el CEPAC per mitjà del correu electrònic info@cepac.cat.

   1. Documentació

   Les persones que hi vulguin participar presentaran tota la documentació descrita a continuació per formalitzar la participació en la vuitena edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller:

   1. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o NIE o passaport.
   2. Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la universitat o la institució on s’hagi defensat el TFG o TFP que es presenta, on consti la qualificació.
   3. Una còpia del treball en format PDF.
   4. Resum en català del treball, que tindrà una extensió màxima de cinc pàgines, en què obligatòriament s’hauran d’incloure els conceptes següents: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i resultats obtinguts.
   5. Una breu justificació en català, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el valor i la importància de la investigació i la seva aportació al coneixement del fet casteller.

   1. Termini de presentació

   Els treballs es poden presentar fins al 14 d’octubre del 2024 a les 12 del migdia.

   1. Avaluació

   En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els criteris següents:

   1 Qualitat científica del treball: concreció dels objectius i adequació de la metodologia de la recerca.

   2 Interès de la temàtica castellera investigada.

   3 Caràcter innovador del treball.

   4 Repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

   1. Jurat

   Cinc persones integraran el jurat:

   – El/la president/a del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència.

   – Tres investigadors/ores que coneguin el fet casteller, per designació de la junta del CEPAC. Una d’aquestes persones serà preferentment personal docent i investigador/a de la URV.

   – El/la president/a de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui;

   El/la secretari/ària de la junta del CEPAC exercirà les funcions de secretari/ària del jurat, que actuarà amb veu però sense vot.

   1. Resolució de la convocatòria

   El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web del CEPAC (https://www.cepac.cat/).

   Els premis es poden declarar deserts.

   Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el jurat del premi.

   El jurat anunciarà oportunament el dia de l’acte de lliurament de premis.

   Una vegada resolta aquesta convocatòria, i en el termini de 10 dies naturals, el CEPAC destruirà els arxius presentats corresponents als treballs no premiats.

   1. Obligacions de les persones guardonades

   Les persones que hagin estat guardonades han de presentar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

   – Cedeixen al CEPAC els drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat. En qualsevol cas, en la difusió del treball, el CEPAC es compromet a indicar el nom de l’autor/a i el de la universitat a la qual pertany.

   – Es comprometen a participar en les activitats relacionades amb l’atorgament i difusió del guardó rebut, i en concret a redactar un article de divulgació del treball premiat que es publicarà en els mitjans de comunicació que el CEPAC determini

   – Es comprometen a mencionar explícitament que han rebut el guardó del CEPAC en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat. 

  1. Línies de recerca