CONVOCATÒRIA BECA CEPAC / CÀTEDRA URV PER A L’ESTUDI DEL FET CASTELLER DE RECERCA SOBRE TEMA CASTELLER

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’ajuntament de Tarragona, i la Càtedra de la Universitat Rovira i Virgili per a l’Estudi del Fet Casteller, convoquen la Beca CEPAC / Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller per a la realització d’un projecte de recerca sobre temes castellers. 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

  1. Àmbit d’aplicació

La beca s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a objectiu oferir als òrgans que han de prendre decisions sobre l’organització del Concurs de Castells de Tarragona una base informativa sòlida i útil per al procés de millora d’un esdeveniment ja plenament consolidat i acreditat entre la comunitat castellera.

La reflexió s’haurà de situar en aquest marc d’èxit del certamen, una de les característiques principals del qual és que, a diferència de la majoria d’espectacles, té com a objectiu principal que els que en són protagonistes – els castellers i les colles – surtin satisfets d’haver-hi participat. Les preferències dels mitjans i del públic han de seguir tenint un rol secundari en el disseny de l’esdeveniment. 

Per mantenir aquest plantejament els atributs que han de seguir definint el contingut bàsic de l’espectacle han de ser els estrictament castellers. Entrarien en aquesta categoria, a més d’altres que es puguin proposar, les variables següents:

  • la valoració individual de cada castell o l’agrupació de castells de dificultat similar.
  • l’opció de seguir puntuant cada castell individualment, com fins al present, o la de simplement ordenar els castells– o grups de castells – segons la seva dificultat.
  • la relació entre castells descarregats i castells només carregats.
  • el paper que s’atorgui a la diversitat d’estructures.
  • el nombre i la motivació dels premis i reconeixements que es concedeixin.  
  • la decisió de quins castells es fan en actuació conjunta i quins s’executen en solitari

Les diferents combinacions que es poden fer d’aquests atributs permeten definir diversos escenaris, cadascun de característiques diferents pel que fa al ritme i durada de l’esdeveniment, la varietat d’estructures castelleres que s’hi podrà veure, l’assumpció previsible de riscos per part de les colles, la comoditat en la preparació i execució de les construccions, la imatge dels castells que projectaran els mitjans nacionals i internacionals, etc.

L’objectiu de la beca consisteix a presentar diversos escenaris susceptibles de ser portats a la pràctica, explicitant clarament quines són les variables castelleres de cadascun d’ells així com la seva previsible influència en els paràmetres enumerats en el paràgraf anterior.

Tot i que l’objecte bàsic de la beca és definir diversos escenaris a partir de les variables castelleres, també es valoraran les aportacions que es puguin fer en àmbits no estrictament castellers del Concurs però que també incideixen en el seu l’èxit final. Aquestes aportacions  poden ser, per exemple, els preus i el sistema de distribució de les entrades, el repartiment de premis i reconeixements, la promoció i difusió de l’acte, la Biennal o la connexió amb les Festes de Santa Tecla.

2. Quantia i termini d’elaboració

L’import total de la beca és de 8.000 €. El termini d’elaboració del treball és de 12 mesos a partir de la concessió de la beca.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals.

3. Requisits de les persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d’aquesta beca les persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat que presentin el projecte de recerca (redactat en català o en castellà), i poden fer-ho individualment o en equip (en el cas de fer-ho en equip caldrà indicar una persona responsable que caldrà indicar).

4. Documentació a presentar 

  • formulari de sol·licitud: FORMULARI PRESENTACIÓ  BECA CEPAC / CÀTEDRA URV PER A L’ESTUDI DEL FET CASTELLER (escanejat).
  • DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (document escanejat).
  • currículum vítae de la persona o persones sol·licitants.
  • projecte en què es detallin els objectius, la metodologia del treball, les fases d’elaboració i un cronograma detallat de les diferents fases d’execució del projecte.

El sol·licitant o sol·licitants han de presentar documentació necessària a l’adreça electrònica info@cepac.cat.

5.- Termini 

Aquest convocatòria està oberta des de el 5 de setembre de 2023 a les 14:00 h fins el 17 d’octubre de 2023 a les 14:00 h (Zona horària d’Europa/Tarragona). No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al termini de la convocatòria.

6. Comitè avaluador, avaluació i data d’adjudicació de la beca

El Comitè avaluador que decidirà l’adjudicació de la beca estarà format per un jurat que estarà integrat per 5 membres: 

  • El president del CEPAC o la persona en qui delegui
  • Un investigador coneixedor del fet casteller, designat per la Junta del CEPAC
  • El director de la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller o la persona en qui deleguiUn investigador que haurà de ser personal docent de la URV, designat per la Càtedra
  • El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui. 

Exercirà les funcions de secretari del jurat el de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

El jurat podrà convocar les persones que s’hagin presentat a la beca per sol·licitar-los els aclariments o ampliacions d’informació relativa a la seva proposta que estimi oportuns.

       La comissió de selecció haurà de valorar les sol·licituds, amb un màxim de 10 punts, segons la següent distribució:

  1. Fins a 5 punts, l’avaluació del el currículum vítae dels sol·licitants.
  2. Fins a 5 punts, l’adequació del projecte de recerca presentat a l’àmbit d’aplicació de la beca. Entre altres, es valorarà la metodologia de treball i la claredat de les fases del projecte així com el cronograma d’execució del mateix.

7. Resolució de la convocatòria

El procediment per la concessió d’aquesta beca és el de la competència competitiva. El termini per resolta la convocatòria és de fins 1 mes a partir del dia següent a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La decisió del jurat es farà pública a través de la pàgina web del CEPAC (www.cepac.cat).

La Comissió Avaluadora no acceptarà sol·licituds que no compleixin amb els requisits publicats en aquests termes i condicions.

La beca podrà ser declarada deserta.

La Comissió Avaluadora pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guanyador/guanyadora renuncia a la beca, la beca s’atorgarà al següent segons l’ordre de la llista de reserva.

Els aspectes que no estiguin regulats en aquestes bases seran resolts per la Comissió Avaluadora de la beca.

8. Seguiment

El Jurat designarà un Equip de Seguiment que s’encarregarà de supervisar la progressió del treballs i donar el vist i plau als resultats de cadascuna de les fases previstes. En cas de desviació temporal important o incompliment manifest dels compromisos adquirits pel que fa als resultats de les diferents fases l’Equip de Seguiment podrà proposar al Jurat la revocació de la Beca.

9. Forma de pagament de la beca

En el moment de la concessió de la beca es farà un primer pagament del 40 % de l’import total. El segon pagament (30%) es farà efectiu a la fi dels primers 8 mesos  prèvia aprovació per part del jurat de la beca d’un informe sobre l’evolució de la recerca que elaborarà l’Equip de Seguiment del projecte. El 30 % restant s’abonarà prèvia entrega del document final per part del beneficiari de la beca on es reculli tot el treball realitzat, que serà al final dels 12 mesos (comptadors a partir de la notificació a la persona o persones beneficiàries de la beca).

La beca es pagarà en un número de compte de titularitat del beneficiari de la beca.

10. Presentació del treball

El treball s’haurà de presentar una vegada complert el termini de 12 mesos des de la concessió de la beca, en format paper (1 còpia) a la seu del CEPAC (Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3; 43003 Tarragona) i en suport digital, a l’adreça electrònica info@cepac.cat.

11.  Renúncia

En cas que les persones beneficiàries hagin de renunciar a la beca concedida, ho hauran de comunicar per escrit formal i signat al CEPAC. En el document es faran constar els motius de la renúncia. En cas que ja s’hagi percebut una part de l’import de la beca s’haurà de reintegrar juntament amb els interessos meritats. En aquest cas, el jurat valorarà la conveniència de concedir la beca a la segona proposta més ben valorada i, si s’escau, d’adaptar els terminis previstos.

12. Revocació

Es podrà revocar totalment o parcialment l’ajut en els supòsits següents:

  • L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el termini o de retards significatius en l’avenç de la recerca
  • La desviació qualitativa o quantitativa respecte al projecte inicial presentat, prèvia audiència amb la persona o persones interessades
  • L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual

El CEPAC i la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller es reserven el dret de publicar íntegrament la recerca o d’arribar a un acord amb d’altres entitats per fer-ne una publicació conjunta.

Si en el termini d’un any no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà disposar lliurement de la publicació del treball. En aquest supòsit, en cada edició farà constar una menció expressa a la beca concedida –a la portada o contraportada— i n’haurà de lliurar 2 exemplars al CEPAC i a la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller.

Si el CEPAC i la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller es fan càrrec de la publicació, lliuraran 20 exemplars de la publicació a l’autor en concepte de drets d’autor.

L’autor/autors es compromet/en a participar en aquelles activitats relacionades amb l’atorgament i difusió de la beca rebuda, i en concret, a redactar un article de divulgació del treball premiat per ser publicat en els mitjans de comunicació que el CEPAC i la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller determinin.  

La presentació del projecte comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

14.  Acceptació de les bases i normativa d’aplicació

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquestes bases, podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica info@cepac.cat.

Tarragona, 4 de setembre de 2023