El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i de fi de postgrau de tema casteller. La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar l’autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.

Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller, així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic.

El premi reconeix cada any el millor TFG o TFP avaluat a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

1. Participants i característiques dels treballs de recerca
Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFP en el marc d’un grau o d’un postgrau (títol propi o títol oficial) a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2018-2019, comprenent el període entre l’1 d’octubre del 2018 i el 30 de setembre del 2019, la qualificació obtinguda del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Els treballs presentats no han d’haver estat premiats anteriorment i els drets d’autoria d’aquests no han d’haver estat cedits a tercers amb caràcter d’exclusivitat.

2. Línies de recerca
Els treballs que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar pel seu elevat valor científic i acadèmic en l’àmbit del fet casteller. A la vegada, hauran d’emmarcar-se en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.

3. Dotació econòmica
Es concediran un premi i un accèssit. El premi consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 1.000 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu. L’accèssit consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 500 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu.

4. Presentació de treballs i documentació
El treball i tota la documentació requerida en el punt 5 d’aquestes bases s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça premicepac@cepac.cat.

Només en el cas que el pes dels arxius amb el treball i la documentació excedeixi els 100MB, les persones participants podran presentar el document en format digital a la consergeria de l’edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), en els següents dies i horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases o amb la presentació de la sol·licitud i de la documentació, es contactarà amb el CEPAC a través del correu electrònic premicepac@cepac.cat.

5. Documentació
Les persones participants enviaran per correu electrònic (a/e: premicepac@cepac.cat) tota la documentació descrita a continuació per formalitzar la participació en la tercera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau i de fi de postgrau de tema casteller:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE o passaport;
b) Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la Universitat o la institució on s’hagi defensat el TFG o TFP que es presenta, on consti la qualificació;
c) Una còpia del treball en format PDF;
d) Resum en català del treball, que tindrà una extensió màxima de cinc pàgines, en què obligatòriament s’hauran d’incloure els conceptes següents: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i resultats obtinguts.
e) Una breu justificació en català, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el valor i la importància de la investigació i la seva aportació al coneixement del fet casteller.

6. Termini de presentació
Els treballs es poden presentar fins al 14 d’octubre del 2019.

7. Avaluació
En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els criteris següents:

1. Qualitat científica del treball: concreció dels objectius i adequació de la metodologia de la recerca.
2. Interès de la temàtica castellera investigada.
3. Caràcter innovador del treball.
4. Repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

8. Jurat
El Jurat estarà integrat per cinc persones:
– El president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència;
– Tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV;
– El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui;
Tindrà les funcions de secretari del Jurat el secretari de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

9. Resolució de la convocatòria
El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web del CEPAC (https://www.cepac.cat/).

Els premis es poden declarar deserts.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel Jurat del premi.

El Jurat anunciarà oportunament el dia de l’acte d’entrega de premis.

Una vegada resolta aquesta convocatòria, i en el termini de 10 dies naturals, el CEPAC destruirà els arxius presentats corresponents als treballs no premiats.

10. Obligacions dels guardonats
Els guardonats han de presentar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

– Cedeixen al CEPAC els drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat. En qualsevol cas, en la difusió del treball, el CEPAC es compromet a indicar el nom de l’autor i el de la Universitat a la qual pertany.
– Es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb l’atorgament i difusió del guardó rebut.
– Es comprometen a mencionar explícitament que han rebut el guardó del CEPAC, en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat.

Tarragona, 2019