El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, convoca la I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller per a projectes de recerca sobre temes relacionats amb el món casteller.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Àmbit d’aplicació

La beca s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a objectiu l’elaboració d’un treball sobre qualsevol dels següents temes relacionats amb el món casteller:

 • la composició social de les colles castelleres actuals: tipificació personal, socioeconòmica, cultural, política… dels castellers.
 • la viabilitat econòmica de les colles castelleres actuals: a la recerca de noves fonts de finançament, més enllà de les subvencions (estudi de casos concrets).
 • continuïtat i renovació a les colles castelleres: diagnòstic del nivell de compromís i dedicació de dirigents i castellers i estudi de casos de deserció.
 1. Quantia i termini d’elaboració

L’import total de la beca és de 4.000 €. El termini d’elaboració del treball és de 18 mesos a partir de la concessió de la beca.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals.

 1. Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d’aquesta beca les persones de qualsevol nacionalitat que presentin el projecte (i, en el seu cas, redactin el treball) en català, castellà o anglès, i poden fer-ho individualment o en equip (amb una persona responsable que caldrà indicar).

 1. Documentació necessària
 • formulari de presentació a la beca: FORMULARI PRESENTACIÓ I BECA CEPAC (escanejat).
 • DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (document escanejat).
 • currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • projecte en què s’expliqui la recerca a desenvolupar, la metodologia, les fonts d’investigació, la bibliografia a consultar, el treball de camp, el pla de treball i els resultats previstos.
 1. Projectes i termini de presentació

Els projectes i la documentació necessària s’han d’enviar a l’adreça electrònica següent:

premicepac@cepac.cat.

El termini de presentació dels projectes finalitza el 27 d’abril del 2019. No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al termini de la convocatòria.

 1. Avaluació i selecció

Els projectes seran examinats per un jurat que estarà integrat per 5 membres: el president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència; tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV; el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui. Tindrà les funcions de secretari del jurat el secretari de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

El jurat pot convocar les persones que s’hagin presentat a la beca per sol·licitar-los qualsevol aclariment.

7. Criteris de valoració

 • Interès científic del projecte presentat.
 • Metodologia de treball.
 • Currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • Grau d’interès de la proposta. 
 1. Resolució

El jurat resoldrà la concessió de la beca, tenint en compte els projectes presentats. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el 27 de maig del 2019. L’atorgament o la denegació de la beca es notificaran per escrit a la persona o persones interessades en un termini de deu dies des de la data de resolució. Els projectes no seleccionats es podran recollir en el termini d’un mes.

 1. Forma de pagament de la beca

En el moment de la concessió de la beca es farà un primer pagament del 40 % de l’import total; el 30 % es farà efectiu a la fi dels primers 12 mesos, en el moment de la presentació i aprovació per part del jurat de la beca d’un informe sobre l’evolució de la recerca, i el 30 % restant una vegada finalitzada la recerca, al final dels 18 mesos (comptadors a partir de la notificació a la persona o persones interessades).

 1. Presentació del treball

El treball s’haurà de presentar una vegada complert el termini de 18 mesos, en format paper (1 còpia) a la seu del CEPAC (Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3; 43003 Tarragona) i en suport digital (a l’adreça electrònica premicepac@cepac.cat).

 1. Renúncia

En cas que les persones beneficiàries hagin de renunciar a la beca concedida, ho hauran de comunicar per escrit al CEPAC amb un document en què faran constar els motius de la renúncia. En cas que ja s’hagi percebut una part de l’import de la beca s’haurà de reintegrar juntament amb els interessos meritats. En aquest cas, el jurat valorarà la conveniència de concedir la beca a la segona proposta més ben valorada i, si és el cas, d’adaptar els terminis previstos.

 1. Revocació

Es podrà procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 • L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el termini
 • La desviació respecte al projecte inicial presentat, prèvia audiència amb la persona o persones interessades.
 •  L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual

El CEPAC es reserva el dret de publicar íntegrament la recerca o d’arribar a un acord amb d’altres entitats per fer-ne una publicació conjunta.

Si en el termini d’un any no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà disposar lliurement de la publicació del treball, fent constar, en cada edició, una menció expressa a l’ajut concedit –a la portada o contraportada— i n’haurà de lliurar 2 exemplars al CEPAC.

Si el CEPAC es fa càrrec de la publicació, lliurarà 20 exemplars a l’autor en concepte de drets d’autor.

La presentació del projecte comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

Tarragona, 27 de febrer del 2019